a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Contact us
cysylltu â ni
Open Hours
oriau agor
Vaccines
Destinations
The Pharmacy Rhosneigr
Y Fferyllfa Rhosneigr

We offer repeat prescriptions & many more services.


Rydym yn cynnig presgripsiynau amlroddadwy a llawer o wasanaethau.


Register Today
Cofrestrwch Heddiw

Let us make your life easier
Gadewch i ni wneud eich bywyd yn haws


order your repeat prescription online
archebu eich ail presgripsiwn ar-leinOrder Now
Archebu Rwan
NHS and Private Pharmacy Services available to book online.
Gwasanaethau'r gig a phreifat o'r fferyllfa


We offer the complete range of pharmacy services.
Please click on the calender to load our available appointments and book online or click the link below;
https://thepharmacyrhosneigr.setmore.com   

Rydym yn cynnig ystod llawn o wasanaethau o'r fferyllfaMore
Mwy
Advice you can trust
Cyngor o safon

over 8000 pages of health advice
Tros 8,000 o dudalennau o gyngor


Read More
Darllen Mwy
Repeat Prescriptions
Ail Bresgripsiwn
Use our convenient online ordering service on your phone, tablet or pc. Get Reminders, Order 24/7, We keep you updated. 
Defnyddiwch ein system archebu ar-lein gan ddefnyddio eich ffôn, cyfrifiadur neu dabbled. Gallwch archebu unrhyw amser o'r dydd a'r nos, gosod nodyn i'ch atgoffa i archebu ac fe wnawn eich diweddaru bob cam o'r daith.
Pharmacy Services
Gwasanaethau Fferyllfa
We provide a full range of NHS and Private pharmacy services including one off and repeat prescriptions, private prescriptions and more.
Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau GIG a Phreifat gan gynnwys prescripsiynnau un-dro ac ail a mwy.
Health Advice
Cyngor Iechyd
Thousands of pages of health advice from the NHS, Pharmacists and Support groups covering every topic.
Miloedd of dudalennau o gyngor iechyd gan y GIG, Fferyllwyr a grwpiau Cefnogaeth yn ymdrin â phob pwnc.

Appointment Booking CLICK HERE
Bwcio Apwyntiad
 • Common Ailment Service Gwasanaeth Anhwylder Cyffredin

 • Acute Condition Service Gwasanaeth Cyflwr Acíwt

 • Inhaler Review Service Gwasanaeth Adolygu Mewnanadlwyr

 • Stop Smoking                 Gwasanaeth Rhoi'r Gorau i Ysmygu

 • Travel Vaccination             Gwasanaeth Brechu Teithio

 • Flu Vaccination                   Gwasanaeth Brechu Ffliw

 • Emergency Contraception  Atal Genhedlu Argyfwng
 • Blood Pressure Check
  This service is a free NHS consultation from your Pharmacist, who will check your blood pressure and advise you on healthy lifestyle changes
  Contraception Service
  If you have a question about your contraception, need a repeat prescription of your pills or want to start on the pill for the first time, we offer the new Pharmacy Contraception service.

  The Pharmacy Rhosneigr
  Y Fferyllfa Rhosneigr
  We are an independent NHS Community Pharmacy serving the people of Rhosneigr.
  Rydym yn Fferyllfa Gymunedol GIG annibynnol sy’n gwasanaethu pobl Rhosneigr.
  About /Gwybodaeth
  The Pharmacy Rhosneigr 
  Y Fferyllfa Rhosneigr
  The Pharmacy Rhosneigr is a chemist and NHS community pharmacy on the High Street in Rhosneigr, Anglesey, LL64 5UX. We collect repeat prescriptions from the local surgeries in Llanfaelog and Gwalchmai and we also dispense prescriptions and provide services for the surrounding areas of Aberffraw, Bryn Du, Bryngwyran, Capel Gwyn, Dothan, Gwalchmai and Ty Croes. We provide emergency medicine supplies, emergency contraception, common ailment service, independent prescibing in acute condtions service, stop smoking services, supervised administration of medication, disposal of waste medication, signposting to other services, support with medication, discharge medication reviews, inhaler reviews and travel vaccinations.

  Mae Fferyllfa Rhosneigr yn fferyllfa a meddygfa gymunedol GIG ar y Stryd Fawr yn Rhosneigr, Ynys Môn, LL64 5UX. Rydym yn casglu presgripsiynau rheolaidd o’r meddygfeydd lleol yn Llanfaelog a Gwalchmai ac rydym hefyd yn dosbarthu presgripsiynau ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer ardaloedd cyfagos Aberffraw, Bryn Du, Bryngwran, Capel Gwyn, Dothan, Gwalchmai a Thŷ Croes.  Rydym yn darparu cyflenwadau meddyginiaeth brys, dulliau atal cenhedlu brys, gwasanaeth anhwylderau cyffredin, gwasanaeth rhagnodi annibynnol mewn cyflyrau acíwt, gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu, gweinyddu meddyginiaeth dan oruchwyliaeth, gwaredu meddyginiaeth wastraff, cyfeirio at wasanaethau eraill, cymorth gyda meddyginiaeth, adolygiadau o feddyginiaeth ryddhau ac adolygiadau anadlwyr.

  CONTACT US
  CYSYLLTWCH Â NI
  The Pharmacy
  High Street
  Rhosneigr
  Sir Ynys Mon
  LL64 5UX
  Email / E-bost
  01407810217
  INFORMATION
  GWYBODAETH
  Company Registration:
  13692964
  Premises GPhC Number:
  1043993
  Superintendent:
  Jenny White (2060928)
  OPENING HOURS
  ORIAU AGOR
  Cookie Policy
  Privacy Policy
  Terms And Conditions
  Copyright 2024
  MENU